Druhá polemika na téma příjmení Porsche.

by Super User
Zobrazeno: 7635

Další velmi zajímavou a mnoha osobně získanými skutečnostmi podloženou, sic také amatérskou polemiku, nám zaslal až ze Švýcarského Badenu pan Zdenek Porsch. Jeho otec se osobně 4.září 2010 účastnil našeho setkání nositelů příjmení Porsche, Porsch, Porš a tím jej inspiroval k napsání tohoto velmi zajímavého pojednání, na kterém je určitě také mnoho pravdy.

(obr. 1: Napis Porche, Place du Parvis Notre Dame, Paris)


Porsche, Porsch, Porš…

V oblasti Liberecka a Jablonecka se nezřídka setkáváme se jmény Porsch, Porš či Porsche. Z dětství si pamatuji z cest z Prahy do Krkonoš na hospodu „U Poršů“ u jedné ze zastávek autobusu. Nejznámějším nositelem tohoto jména je vratislavský rodák Ferdinand Porsche. Odkud toto příjmení pochází? Přišli Porschové do Sudetských hor již s prvními německými osadníky v průběhu 12. a 13. století, nebo až později? Nebo snad pocházejí z české kotliny? V „The Porsche News“ z 3. 9. 2010 je jako pravděpodobný původ tohoto jména uveden český šlechtic Boreš žijící ve 13. století. Porsche ovšem po fonetické stránce tak docela německy nezní. Ze zkušenosti vím, že v německy mluvících zemích jméno Porš musím vyslovit nejméně dvakrát, nebo raději říci „jako to auto ale bez ‚e‘ na konci“. „Boreš“ se spíše podobá německému slovu „Bursche“ – klučina, mladík, pucflek. Proč by se tedy Boreš „poněmčoval“ zrovna na Porsche? V následujícím textu si dovolím představit jinou možnou verzi původu tohoto jména.

Všechna jména původně označovala nějakou konkrétní vlastnost připisovanou jejich nositeli, například povolání, charakterovou vlastnost nebo jiné. Původ některých jmen sahá až do starověku, v souvislosti se stěhováním národů, obchodním stykem i aktuální módou byla přebírána z jednoho jazyka do druhého, přebírala místní podobu a často ztrácela původní význam. Porsche je německé jméno, v němčině však toto slovo nemá žádný konkrétní význam ani se ničemu nepodobá. Za takto znějícím slovem, které něco konkrétního představuje, se musíme vydat do středověké Francie. Ve staré francouzštině najdeme slovo „porche“ pocházející z latinského „porticus“, česky portál. Dnes se slovo „porche“ používá pro chrámovou předsíň.

Jménem Porche se prý ve středověku označovali kameníci, kteří se specializovali na stavbu vstupní části kostelů a katedrál. Ještě dnes najdeme ve francouzském telefonním Porche_de_la_cathedrale_Notre_Dame_Paris-2seznamu několik set nositelů jmen Porche a Porché. Stavba gotických katedrál byla high-tech té doby. Tito řemeslníci se sdružovali do cechů a vytvářeli zednářská společenství. Bylo obvyklé, že se vysoce specializovaní řemeslníci pohybovali po celé Evropě. Aby si své znalosti dobře chránili a též aby zabránili dumpingovým mzdám na stavbách, měli mezi sebou dohodnutá tajná znamení. Díky tomu bylo snadno možné odhalit, zda nový příchozí patří mezi „znalé“.

(obr. 2: Porche de la cathedrale, Notre Dame, Paris)

Ze jména „Porche“ foneticky přepsaného do němčiny vznikne „Porsch“, nebo také „Porsche“, podle toho jak naložíme s koncovým „e“ které je ve francouzštině neznělé. S přesnou podobou jmen se to v průběhu uplynulých staletí a ještě i desetiletí nebralo až tak vážně jako dnes. Například můj dědeček se za První republiky psal Porsch, ve výučním listě má však napsáno Porše.

Karel IV. zval do Čech odborníky z celé Evropy. Tak se mohlo i stát, že se nějaký Porche dostal z Francie až do našich končin. Což ovšem navozuje otázku, proč se s tímto jménem nesetkáváme spíše v sídelním městě Praze než v Sudetských horách, kde se to gotickými katedrálami ani jinými monumentálními stavbami středověku nikterak nehemží? Nebyla to spíše nějaká dramatická událost, která přivedla Porsche do liberecké oblasti? A kdy k tomu mohlo dojít?

Dramatických událostí, které mohly vést k opuštění Francie, byla v dějinách hned celá řada.

V roce 1307 nechal král Filip IV. Sličný násilně zrušit rád Templářů, jehož moc i majetek pro něj začínaly být nekontrolovatelné. Byli snad specializovaní stavitelé katedrál přímo spjatí s tímto řádem a museli ve spěchu hledat nové útočiště? Snad v jiných křižáckých řádech, či odlehlých končinách cizích království?

Zatímco v polovině 14. století začíná pro Čechy období vzestupu a prosperity pod vládou Karla IV., šíří se v Evropě od roku 1347 morová rána, jaké do té doby neměla obdoby. Za oběť jí padla třetina obyvatel Evropy, ekonomika postižených oblastí se zcela zhroutila, řada obcí byla vymazána z mapy. Francie byla zasažena obzvlášť silně. Českým zemím se tato morová rána vyhnula. Že by strach před „černou smrtí“ vyhnal nositele jména Porche do odlehlých pohraničních končin českého království?

Vlnu uprchlíků z Francie způsobily náboženské války táhnoucí se celým 16. stoletím, z nichž nejznámějším datem je Bartolomějská noc 24. srpna 1572. Pocházejí snad Porschové od francouzských hugenotů?

To jsou jen tři možné události, které mohly vést k příchodu jména Porsche do Sudetských hor. Jisté je, že nejpozději v polovině 17. století již existuje německá podoba jména Porsch. V encyklopedii najdeme odkaz, že v roce 1652 se v Elbingu, tou dobou protestantském německém městě poddaném polskému králi a původním sídle Řádu německých rytířů, narodil evangelicko-luteránský teolog Christoph Porsch. Původ jména Porsche bychom tedy měli hledat ve středověku či nejpozději raném novověku.

Napis-_Gerhard_Porsch-u_pamatniku_bitvy_u_El_AlameinuZměna z Porsch na Porš je pak již snadno vysvětlitelná, jak mohu uvést na příkladu z vlastní rodiny. Můj pradědeček se psal ještě Porsch. Jeho mladší bratr Gustav, který studoval na pražské Malířské akademii v době počátků První republiky a který se tudíž nacházel v prostředí s velkým vlivem na český Napis-_Gerhard_Porsch-u_pamatniku_bitvy_u_El_Alameinu-2fenomén, se tehdy jako první rozhodl požádat úřady o změnu příjmení na Porš a snažil se přimět k tomu i ostatní členy rodiny. Ze třech synů mého pradědečka to dva učinili, a to ten nejstarší a nejmladší, můj dědeček. Prostřední si ponechal původní podobu jména.

(obr. 3 a 4: Gerhard Porsch na seznamu padlých německych vojáků u památniku bitvy u El Alameinu)

V některých případech je i prastarý původ celkem zřejmý, v jiných nikoliv, názory odborníků se mnohdy rozcházejí. Tak i původ jména Porsche nelze bez jasných důkazů z dobových archívů, historických záznamů a řady dalších historických podkladů, pokud vůbec jsou takové k dispozici, prokázat.

Zde je nastíněna jen jedna další pravděpodobná hypotéza…

Své názory, zjištění a informace nejen na toto téma posílejte na: porsche@automuzeum.cz. Velmi rádi je také uveřejníme.

 

 

WWW.AUTOMOBILOVEDILY24.CZ

autoprofi banner 468x60